Collectief Midden Overijssel Agrarisch Natuurbeheer

Het Collectief Midden Overijssel (CMO) is uitvoerder van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLB). In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB-NSP) van start, waardoor naast het huidige thema ANLB ook de thema’s klimaat, water, biodiversiteit en stikstof een belangrijke rol gaan spelen. Verder is het collectief ook verantwoordelijk voor de uitvoering van een tweetal innovatieve pilots voor het GLB-NSP in haar gebied.

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Met de regeling ANLB krijgen boeren en particulieren steun om hun eigen grond zo te beheren dat de leefgebieden voor bepaalde soorten planten en dieren behouden blijven. Je kunt hierbij denken aan het aanleggen van kruidenrijke akkerranden, het (tijdelijk) onder water zetten van grasland voor weidevogels en de aanleg van houtsingels en poelen.

De belangrijkste taak van het CMO is het uitvoeren van het ANLB. Dit doet zij in opdracht van de provincie Overijssel. Het CMO geeft aan welke mogelijkheden er zijn voor agrarische grondgebruikers en waar ze een vergoeding voor krijgen. Als de grondgebruiker akkoord gaat met de maatregelen die hij of zij hiervoor moet nemen, sluit de CMO een beheercontract af met de individuele deelnemers. Kortom het CMO zorgt voor de verbinding tussen de boeren en de overheid. Het collectief heeft daarnaast ook een controlerende functie bij de uitvoering en naleving van de maatregelen in dit traject.

Het collectief bestaat uit de leden die hieraan deelnemen zoals agrariërs, particulieren maar ook bedrijven. Onze collega Juliëtte is als onafhankelijke partij de procesmanager en programmamaker bij dit collectief. Zij is de bruggenbouwer tussen de overheid die vaak te ver van het gebied staat en het gebied zelf die niet weet wat de mogelijkheden zijn.

Haar taken zijn:

  • Algemene coördinatie
  • Aansturen van nieuwe ontwikkelingen bij het collectief
  • Organisatieontwikkeling
  • Uitvoering van projecten

Daarnaast werkt onze collega Valerie ook mee aan dit project als communicatieadviseur.

Wil je meer weten over het Collectief Midden Overijssel en het thema Agrarisch Natuurbeheer, kijk dan eens op de website www.collectiefmiddenoverijssel.nl.

Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen.

Werkzaam aan dit project: Juliëtte en Valerie